ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง, ดูรายการ [รหัส 6411210249010543]
รหัสคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
6411210249010543
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
คุณวุฒิ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย
หลักสูตร
  • หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
วันที่รับรอง
20 มิถุนายน 2564
หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ที่ ศธ 0206.6/471 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ
-