รวมเล่มเดือนกรกฎาคม2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48 / แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ / มติหลักการ สาขาวิชาเอกที่มีคำว่า "การ" นำหน้า หรือไม่มีคำว่า "การ" นำหน้า ให้ถือเป็นวิชาเอกเดียวกัน
*** คุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้วทั้งหมด สามารถ print เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 สามารถ print จากตารางหน้าเว็บบอร์ด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแนบ
       
    รายละเอียดที่พบ: 485  หน้า 1 ของ 3     รายการต่อหน้า: 
      สถานศึกษา    
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (108)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (24)   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (23)   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (4)   มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (19)   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (2)   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (89)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (2)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (12)   มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยจันทรเกษม  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (15)   มหาวิทยาลัยชินวัตร  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยดุสิตธานี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (7)   มหาวิทยาลัยตาปี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยทองสุข  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (43)   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (4)   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (14)   มหาวิทยาลัยธนบุรี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (2)   มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยธนบุรี และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (103)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์พัทยา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (3)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (30)   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (30)   มหาวิทยาลัยนครพนม  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (22)   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (2)   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยนอร์กรุงเทพ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (27)   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (17)   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เรซา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (9)   มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (12)   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (100)   มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (98)   มหาวิทยาลัยบูรพา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (24)   มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (51)   มหาวิทยาลัยพะเยา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (19)   มหาวิทยาลัยพายัพ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (16)   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยฟาฎอนี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (12)   มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (8)   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยภาคกลาง  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (18)   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (34)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาปัญญาวิทยาลัย สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (12)   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (2)   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอเมือง จังหวัดเลย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อำเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (84)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (128)   มหาวิทยาลัยมหิดล  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สถาบันสบทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ สถาบันสบทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรี สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (2)   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (3)   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (2)   มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (51)   มหาวิทยาลัยรังสิต  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษาวิภาวดี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (25)   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (13)   มหาวิทยาลัยราชธานี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (9)   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชภฏมหาสารคาม  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชภฏสุราษฏร์ธานี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (3)   มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (3)   มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (3)   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (5)   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (2)   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (34)   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (2)   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (15)   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (32)   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และศูนย์การจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และศูนย์การจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (39)   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (28)   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (33)   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (50)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (46)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (37)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (52)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (45)   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (40)   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (51)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (45)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (41)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (37)   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (74)   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (44)   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันสมทบ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (43)   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (42)   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (32)   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (34)   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (50)   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีและนอกสถานที่ตั้งจังหวัดสระแก้ว  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (47)   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (55)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (31)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (27)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (53)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (39)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (6)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (62)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (42)   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (60)   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (47)   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (45)   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (55)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (45)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (44)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (44)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (20)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (2)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (35)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (98)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (19)   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (37)   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (2)   มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (79)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (31)   มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการเรียนการสอน ในสถานที่ตั้ง (บางเขน) และวิทยาเขตชลบุรี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (4)   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในสถานที่ตั้ง (บางเขน) วิทยาเขตชลบุรี และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (109)   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (3)   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (109)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (5)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (2)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (6)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (8)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (20)   มหาวิทยาลัยสยาม  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (5)   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยสันตพล  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (39)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (34)   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (26)   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (13)   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (24)   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก และศูนย์การศึกษาเอแบค ซิตี้ แคมปัส  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (11)   มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (1)   มหาวิทยาลัยอีสาน  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (24)   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (55)   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (21)   มหาวิทยาลัยเกริก  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (98)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (7)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
  หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (4)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
     
[ 1 2 3 ]
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-280-2840