รวมเล่มเดือนกรกฎาคม2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48 / แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ / มติหลักการ สาขาวิชาเอกที่มีคำว่า "การ" นำหน้า หรือไม่มีคำว่า "การ" นำหน้า ให้ถือเป็นวิชาเอกเดียวกัน
*** คุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้วทั้งหมด สามารถ print เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 สามารถ print จากตารางหน้าเว็บบอร์ด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแนบ
 
       
    รายละเอียดที่พบ: 7313  หน้า 1 ของ 732     รายการต่อหน้า: 
    ประเทศ     สถานศึกษา     คุณวุฒิ     สาขาวิชาเอก     ชื่อผู้ขอรับรองคุณวุฒิ     หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง     หมายเหตุ    
  ไทย กรมอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง(ต่อเนื่อง) ส่งเสริมการเกษตร เพิ่มเติม พ.ศ. 2536  
  ไทย วิทยาลัยสันตพล ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 0206.2 / 1774 ลว.6 พ.ย. 50 เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549  
  ไทย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/๓๗๓๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๖  
  ไทย วิทยาลัยศรีโสภณ บริหารธุรกิจบัณฑิต(ต่อเนื่อง) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546  
  ไทย วิทยาลัยศรีโสภณ บริหารธุรกิจบัณฑิต(ต่อเนื่อง) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศธ 0206.2/126 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545 เป็นการเฉพาะราย  
  ไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ที่ ศธ 0206.6/463 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 หลักสูตรใหม่ 2548  
  ไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร ที่ ศธ 0206.6/463 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 หลักสูตรใหม่ 2547  
  ไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ที่ ศธ 0206.6/463 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 หลักสูตรใหม่ 2544  
  ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต - ที่ ศธ 0206.6/323 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2552 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552  
  ไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา ที่ ศธ 0206.2/547 ลว.28 ก.ย. 52 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552  
               
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] ถัดไป :  รายการสุดท้าย
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-280-2840