รวมเล่มเดือนกรกฎาคม2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48 / แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ / มติหลักการ สาขาวิชาเอกที่มีคำว่า "การ" นำหน้า หรือไม่มีคำว่า "การ" นำหน้า ให้ถือเป็นวิชาเอกเดียวกัน
*** คุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้วทั้งหมด สามารถ print เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 สามารถ print จากตารางหน้าเว็บบอร์ด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแนบ
 
       
    รายละเอียดที่พบ: 7313  หน้า 1 ของ 732     รายการต่อหน้า: 
    ประเทศ     สถานศึกษา     คุณวุฒิ     สาขาวิชาเอก     ชื่อผู้ขอรับรองคุณวุฒิ     หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง     หมายเหตุ    
  สหรัฐอเมริกา Academy of Art College Master of Fine Arts Fine Arts น.ส.วิทมน นิวัติชัย ที่ ศธ 1305/733 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2545  
  ไทย Asian Institute of Technology Doctor of Engineering Agricultural Engineering นายรุ่งเรือง กาลศิริศิลป์ ที่ ศธ 1305/291 ลงวันที่ 12 เมษายน 2544 ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น  
  ไทย Asian Institute of Technology Doctor of Engineering Structural Engineering นายพฤทธิพงศ์ สิงหติราช ที่ ศธ 1305/147 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545  
  ไทย Asian Institute of Technology Doctor of Technical Science Aquaculture and Aquatic Resource Management นายสุวัจน์ ธัญรส ที่ ศธ 1305/469 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น  
  ไทย Asian Institute of Technology Doctor of Technical Science Agricultural Systems นายศรีปาน เชยกลิ่นเทศ ที่ ศธ 1305/943 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2544 ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น  
  ไทย Asian Institute of Technology Master of Engineering Soil Engineering นายอมรเดช นวลมณี ที่ ศธ 1305/594 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น  
  ไทย Asian Institute of Technology Master of Engineering Post-Harvest and Food Process Engineering นางสาวสุนัน ปานสาคร ที่ ศธ 1305/942 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2544 ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น  
  ไทย Asian Institute of Technology Master of Engineering Sturctutal Engineering นายธารินทร์ ศรีสุภัทรวนิช ที่ ศธ 1305/4270 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2543  
  ไทย Asian Institute of Technology Master of Science Aquaculture นายประหยัด หวังเป็น ที่ ศธ 1305/1087 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2545  
  อังกฤษ Bournemouth University Master of Arts Tourism and Hospitality Management น.ส.พิมพิกา ทองรมย์ ที่ ศธ 1305/765 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545  
               
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] ถัดไป :  รายการสุดท้าย
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-280-2840