รวมเล่มเดือนกรกฎาคม2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48 / แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ / มติหลักการ สาขาวิชาเอกที่มีคำว่า "การ" นำหน้า หรือไม่มีคำว่า "การ" นำหน้า ให้ถือเป็นวิชาเอกเดียวกัน
*** คุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้วทั้งหมด สามารถ print เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 สามารถ print จากตารางหน้าเว็บบอร์ด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแนบ
 
       
    รายละเอียดที่พบ: 7313  หน้า 1 ของ 732     รายการต่อหน้า: 
    ประเทศ     สถานศึกษา     คุณวุฒิ     สาขาวิชาเอก     ชื่อผู้ขอรับรองคุณวุฒิ     หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง     หมายเหตุ    
  ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  
  ไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 0206.2/85 ลงวันที่ 17 มกราคม 2550 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นไป  
  ไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศธ 0206.2/85 ลงวันที่ 17 มกราคม 2550 (รับรองผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งปีการศึกษา 2539 เป็นต้นไป  
  ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ดนตรีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 0206.2/817 19 เม.ย.2550 รับรองผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป  
  ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ศธ 0206.2/59 วันที่ 16 ม.ค.2549 รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป  
  ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ศธ 0206.2/751 วันที่ 2 พ.ค.2549  
  ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ศธ 0206.2/3926 วันที่ 30 พ.ย.2548 รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป  
  ไทย มหาวิทยาลัยสยาม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ศธ 0206.2/269 วันที่ 15 ก.พ.2549 รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป  
  ไทย มหาวิทยาลัยสยาม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543) มหาวิทยาลัยสยาม ศธ 0206.2/269 วันที่ 15 ก.พ.2549 รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป  
  ไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ที่ ศธ 0206.2/1681 ลว. 9 ตค. 50 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546  
               
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] ถัดไป :  รายการสุดท้าย
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-280-2840