รวมเล่มเดือนกรกฎาคม2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48 / แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ / มติหลักการ สาขาวิชาเอกที่มีคำว่า "การ" นำหน้า หรือไม่มีคำว่า "การ" นำหน้า ให้ถือเป็นวิชาเอกเดียวกัน
*** คุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้วทั้งหมด สามารถ print เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 สามารถ print จากตารางหน้าเว็บบอร์ด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแนบ
 
       
    รายละเอียดที่พบ: 7313  หน้า 1 ของ 732     รายการต่อหน้า: 
    ประเทศ     สถานศึกษา     คุณวุฒิ     สาขาวิชาเอก     ชื่อผู้ขอรับรองคุณวุฒิ     หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง     หมายเหตุ    
  สหรัฐอเมริกา University of Sarasota Doctor of Business Administration Management นายชนงกรณ์ กุณฑลบุตร ที่ ศธ 1305/389 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2545  
  สหรัฐอเมริกา University of Sarasota Doctor of Business Administration Information Systems น.ส.กุสุมา ผลาพรม ที่ ศธ 1305/202 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545  
  สหรัฐอเมริกา University of North Texas Doctor of Education Early Chidhood Education น.ส.รัฐดาว พิศาลพงศ์ ที่ ศธ 1305/200 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545  
  สหรัฐอเมริกา Clemson University Doctor of Education Vocational and Technical Education นายนพพล มิ่งเมือง ที่ ศธ 1305/453 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2545  
  ไทย Asian Institute of Technology Doctor of Engineering Agricultural Engineering นายรุ่งเรือง กาลศิริศิลป์ ที่ ศธ 1305/291 ลงวันที่ 12 เมษายน 2544 ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น  
  ไทย Asian Institute of Technology Doctor of Engineering Structural Engineering นายพฤทธิพงศ์ สิงหติราช ที่ ศธ 1305/147 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545  
  ญี่ปุ่น Tokyo Institute of Technology Doctor of Engineering Applied Electronics นายอนันต์ ชัยเลิศวณิชกุล ที่ ศธ 1305/278 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2545  
  อังกฤษ University of London Doctor of Philosophy Chemical Engineering นายฉัตรชัย กันยาวุธ ที่ ศธ 1305/897 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น  
  อังกฤษ The University of Manchester Institute of Science and Technology Doctor of Philosophy Textiles นางสาวดุษฎี สุนทรารชุน ที่ ศธ 1305/900 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544  
  ญี่ปุ่น Tohoku University Doctor of Philosophy Agricultural Science in Environmental Bioremediation นายวรวุฒิ เกิดปราง ที่ ศธ 1305/454 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2544 ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น  
               
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] ถัดไป :  รายการสุดท้าย
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-280-2840