รวมเล่มเดือนกรกฎาคม2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48 / แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ / มติหลักการ สาขาวิชาเอกที่มีคำว่า "การ" นำหน้า หรือไม่มีคำว่า "การ" นำหน้า ให้ถือเป็นวิชาเอกเดียวกัน
*** คุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้วทั้งหมด สามารถ print เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 สามารถ print จากตารางหน้าเว็บบอร์ด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแนบ
 
       
    รายละเอียดที่พบ: 7313  หน้า 1 ของ 732     รายการต่อหน้า: 
    ประเทศ     สถานศึกษา     คุณวุฒิ     สาขาวิชาเอก     ชื่อผู้ขอรับรองคุณวุฒิ     หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง     หมายเหตุ    
  ญี่ปุ่น Sega University Master of Agriculture Agricultural Science นายบัญชา ราชสำเภา ที่ ศธ 1305/3382ลงวันที่ 4 กันยายน 2543  
  ญี่ปุ่น Tohoku University Doctor of Philosophy Agricultural Science in Environmental Bioremediation นายวรวุฒิ เกิดปราง ที่ ศธ 1305/454 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2544 ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น  
  ญี่ปุ่น Tokyo Institute of Technology Doctor of Engineering Applied Electronics นายอนันต์ ชัยเลิศวณิชกุล ที่ ศธ 1305/278 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2545  
  ญี่ปุ่น Hiroshima University Doctor of Philosophy Environmental and Meterials Science นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง ที่ ศธ 1305/356 ลงวันที่ 29 เมษายน 2545  
  ญี่ปุ่น University of Tsukuba Doctor of Philosophy Agriculture in Applied Biochemistry น.ส.กัญญา สอนสนิท ที่ ศธ 1305/762 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545  
  ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาบัณฑิต ภาษาต่างประเทศ ที่ศธ0206.6/228ลว.7 พ.ค.2552 หลักสูตร 5 ปี/หลักสูตรใหม่พ.ศ.2547  
  นิวซีแลนด์ Lincoln University Master of Science Food Biochemistry นางจันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ ที่ ศธ 1305/823 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2544  
  มาเลเซีย University Putra Malaysia Master of Science Nutrition and Community Health น.ส.จิรภา พงษ์จันตา ที่ ศธ 1305/765 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2545  
  สหรัฐอเมริกา The University of Denver Master of Science Resort and Tourism Management นางสาวอรรถยา ธนาฐิตากร ที่ ศธ 1305/463 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2543 นักเรียนทุนรัฐบาล  
  สหรัฐอเมริกา Rochester Instiute of Technology Master of Science Hospitality Tourism Management นายนราธิป นัยนา ที่ ศธ 1305/1567 ลงวันที่ 24 เมษายน 2543  
               
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] ถัดไป :  รายการสุดท้าย
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-280-2840