รวมเล่มเดือนกรกฎาคม2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48 / แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ / มติหลักการ สาขาวิชาเอกที่มีคำว่า "การ" นำหน้า หรือไม่มีคำว่า "การ" นำหน้า ให้ถือเป็นวิชาเอกเดียวกัน
*** คุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้วทั้งหมด สามารถ print เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 สามารถ print จากตารางหน้าเว็บบอร์ด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแนบ
 
       
    รายละเอียดที่พบ: 7313  หน้า 17 ของ 732     รายการต่อหน้า: 
    ประเทศ     สถานศึกษา     คุณวุฒิ     สาขาวิชาเอก     ชื่อผู้ขอรับรองคุณวุฒิ     หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง     หมายเหตุ    
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยศึกษา  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป ที่ ศธ 0206.2/1377 ลว. 25 กค. 50 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่ ศธ 0206.2/1377 ลว. 25 กค. 50 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวืชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ ศธ 0206.2/1377 ลว. 25 กค. 50 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวืชาการเลขานุการ ที่ ศธ 0206.2/1377 ลว. 25 กค. 50 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวืชาการบัญชี ที่ ศธ 0206.2/1377 ลว. 25 กค. 50 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินการธนาคาร ที่ ศธ 0206.2/1377 ลว. 25 กค. 50 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543  
               
รายการแรก : ก่อนหน้า [ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] ถัดไป :  รายการสุดท้าย
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-280-2840