รวมเล่มเดือนกรกฎาคม2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48 / แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ / มติหลักการ สาขาวิชาเอกที่มีคำว่า "การ" นำหน้า หรือไม่มีคำว่า "การ" นำหน้า ให้ถือเป็นวิชาเอกเดียวกัน
*** คุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้วทั้งหมด สามารถ print เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 สามารถ print จากตารางหน้าเว็บบอร์ด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแนบ
 
       
    รายละเอียดที่พบ: 7313  หน้า 1 ของ 732     รายการต่อหน้า: 
    ประเทศ     สถานศึกษา     คุณวุฒิ     สาขาวิชาเอก     ชื่อผู้ขอรับรองคุณวุฒิ     หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง     หมายเหตุ    
  ไทย1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ศึกษา ที่ ศธ 1305/3749 ลงวันที่ 25 กันยายน 2543  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ครุศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการคุณภาพ ที่ ศธ 1305/5937 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2543  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา ที่ ศธ 1305/1249 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2543  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่ ศธ 1305/5940 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2543  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ที่ ศธ 1305/310 ลงวันที่ 27 เมษายน 2544  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ที่ ศธ 1305/935 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ครุศาสตรมหาบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ ศธ 1305/357 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2546  
  ไทย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู การศึกษา ที่ ศธ 1305/21 ลงวันที่ 17 มกราคม 2545  
               
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] ถัดไป :  รายการสุดท้าย
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-280-2840