รวมเล่มเดือนกรกฎาคม2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48 / แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ / มติหลักการ สาขาวิชาเอกที่มีคำว่า "การ" นำหน้า หรือไม่มีคำว่า "การ" นำหน้า ให้ถือเป็นวิชาเอกเดียวกัน
*** คุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้วทั้งหมด สามารถ print เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 สามารถ print จากตารางหน้าเว็บบอร์ด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแนบ
       
    รายละเอียดที่พบ: 1648  หน้า 1 ของ 165     รายการต่อหน้า: 
    กลุ่มวิชา     สถานศึกษา     ชื่อวิชา (ภาษาไทย)     ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)     หมายเหตุ    
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การบริหาร  
   
  การประเมินผล และการสร้างแบบทดสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถิติศาสตร์การศึกษา 1 Education Statistics 1  
  การประเมินผล และการสร้างแบบทดสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การวัดและประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น Introduction to Measurement & Evaluation  
  การประเมินผล และการสร้างแบบทดสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การวัดและประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น Introduction to Measurement & Evaluation  
  การประเมินผล และการสร้างแบบทดสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การวิจัยการศึกษาเบื้องต้น Introduction to Educational Research  
  การประเมินผล และการสร้างแบบทดสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การวิจัยการศึกษาเบื้องต้น Introduction to Educational Research  
  การประเมินผล และการสร้างแบบทดสอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร การวัดผลการศึกษา Educational Measurement  
  การประเมินผล และการสร้างแบบทดสอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร การวัดผลการศึกษา Educational Measurement  
  การประเมินผล และการสร้างแบบทดสอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร การวัดทัศนคติเบื้องต้น Introduction to Attiude Measurement  
           
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-280-2840