รวมเล่มเดือนกรกฎาคม2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48 / แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ / มติหลักการ สาขาวิชาเอกที่มีคำว่า "การ" นำหน้า หรือไม่มีคำว่า "การ" นำหน้า ให้ถือเป็นวิชาเอกเดียวกัน
*** คุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้วทั้งหมด สามารถ print เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 สามารถ print จากตารางหน้าเว็บบอร์ด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแนบ
       
    รายละเอียดที่พบ: 1648  หน้า 1 ของ 165     รายการต่อหน้า: 
    กลุ่มวิชา     สถานศึกษา     ชื่อวิชา (ภาษาไทย)     ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)     หมายเหตุ    
  หลักสูตร และพื้นฐานทางการศึกษา และคุณธรรมสำหรับครู มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบบริหารและแนวคิดใหม่ทางการศึกษา  
  หลักสูตร และพื้นฐานทางการศึกษา และคุณธรรมสำหรับครู มหาวิทยาลัยนเรศวร การอาชีวะและเทคนิคการศึกษา  
  หลักสูตร และพื้นฐานทางการศึกษา และคุณธรรมสำหรับครู มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาก่อนวัยเรียน  
  วิธีสอนทั่วไป และวิธีสอนเฉพาะ มหาวิทยาลัยนเรศวร เด็กกับวรรณกรรม  
  หลักสูตร และพื้นฐานทางการศึกษา และคุณธรรมสำหรับครู มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม  
  หลักสูตร และพื้นฐานทางการศึกษา และคุณธรรมสำหรับครู มหาวิทยาลัยนเรศวร กฏหมายการศึกษา  
  หลักสูตร และพื้นฐานทางการศึกษา และคุณธรรมสำหรับครู มหาวิทยาลัยนเรศวร การเป็นผู้นำทางการศึกษา  
  หลัก และวิธีการสอน และการเตรียมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ กรมศิลปากร การฝึกสอน  
  จิตวิทยาการศึกษา กรมศิลปากร จิตวิทยาการศึกษา  
  จิตวิทยาการศึกษา กรมศิลปากร จิตวิทยาพัฒนาการ  
           
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-280-2840