รวมเล่มเดือนกรกฎาคม2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48 / แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ / มติหลักการ สาขาวิชาเอกที่มีคำว่า "การ" นำหน้า หรือไม่มีคำว่า "การ" นำหน้า ให้ถือเป็นวิชาเอกเดียวกัน
*** คุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้วทั้งหมด สามารถ print เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 สามารถ print จากตารางหน้าเว็บบอร์ด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแนบ
       
    รายละเอียดที่พบ: 1648  หน้า 1 ของ 165     รายการต่อหน้า: 
    กลุ่มวิชา     สถานศึกษา     ชื่อวิชา (ภาษาไทย)     ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)     หมายเหตุ    
  วิธีสอนทั่วไป และวิธีสอนเฉพาะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิธีสอนวิชาเฉพาะ Methods of Techniques of Teaching in Specialized Fields  
  วิธีสอนทั่วไป และวิธีสอนเฉพาะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิธีสอนวิชาศิลปหัตถกรรม Methods of Teaching in Arts and Crafts  
  หลักสูตร และพื้นฐานทางการศึกษา และคุณธรรมสำหรับครู สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หลักการอาชีวศึกษา Principles of Vocational Education  
  หลักสูตร และพื้นฐานทางการศึกษา และคุณธรรมสำหรับครู สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การมัธยมศึกษา Secondary Education  
  หลักสูตร และพื้นฐานทางการศึกษา และคุณธรรมสำหรับครู สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การมัธยมศึกษา Secondary Education  
  หลักสูตร และพื้นฐานทางการศึกษา และคุณธรรมสำหรับครู สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สังคมวิทยาการศึกษา Educational Sociology  
  วิธีสอนทั่วไป และวิธีสอนเฉพาะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การจัดสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน Preschool Child Center Management  
  วิธีสอนทั่วไป และวิธีสอนเฉพาะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคการสอนระดับอนุบาล Techniques of Teaching in Kindergarten  
  หลักสูตร และพื้นฐานทางการศึกษา และคุณธรรมสำหรับครู สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประวัติและปรัชญาการศึกษา History and Philosophy of Education  
  หลักสูตร และพื้นฐานทางการศึกษา และคุณธรรมสำหรับครู สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การบริหารโรงเรียน School Administration  
           
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-280-2840