รวมเล่มเดือนกรกฎาคม2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48 / แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ / มติหลักการ สาขาวิชาเอกที่มีคำว่า "การ" นำหน้า หรือไม่มีคำว่า "การ" นำหน้า ให้ถือเป็นวิชาเอกเดียวกัน
*** คุณวุฒิที่ปรากฏในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้วทั้งหมด สามารถ print เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2554 สามารถ print จากตารางหน้าเว็บบอร์ด เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบครูผู้ช่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแนบ
       
    รายละเอียดที่พบ: 1648  หน้า 1 ของ 165     รายการต่อหน้า: 
    กลุ่มวิชา     สถานศึกษา     ชื่อวิชา (ภาษาไทย)     ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)     หมายเหตุ    
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู เทคโนโลยีการศึกษา  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู การสร้างสื่อและวิเคราะห์แบบเรียนชั้นประถมศึกษา  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู การสร้างสื่อและวิเคราะห์แบบเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู สื่อและการบริหารสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 2  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู นวัตกรรมการเรียนการสอน  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู สื่อและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู สื่อการสอนวิชาภูมิศาสตร์  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู การผลิตสื่อการศึกษาราคาเยา  
           
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-280-2840