รวมเล่มเดือนกรกฎาคม2536 / รวมเล่มเดือนกันยายน 2541 / รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 / เอกสารประกอบ เล่ม ปี 41-48 / แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
***สำหรับคุณวุฒิ ก่อน 6 กันยายน 2554 ท่านสามารถปริ้นหน้าเว็บบอร์ดโดยไม่มีเอกสาร
       
    รายละเอียดที่พบ: 1648  หน้า 1 ของ 165     รายการต่อหน้า: 
    กลุ่มวิชา     สถานศึกษา     ชื่อวิชา (ภาษาไทย)     ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)     หมายเหตุ    
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู เทคโนโลยีการศึกษา  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู การสร้างสื่อและวิเคราะห์แบบเรียนชั้นประถมศึกษา  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู การสร้างสื่อและวิเคราะห์แบบเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู สื่อและการบริหารสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 2  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู นวัตกรรมการเรียนการสอน  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู สื่อและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู สื่อการสอนวิชาภูมิศาสตร์  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา สภาการฝึกหัดครู การผลิตสื่อการศึกษาราคาเยา  
           
    

ร่วมพัฒนาโดย: กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ ภบ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต. สำนักงาน ก.ค.ศ.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 02-280-2840